Bronimy Rzecznika Praw Obywatelskich!

Fundacja STER wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami pozarządowymi stanęła w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem w pierwszym roku sprawowania urzędu chciałybyśmy wyrazić uznanie dla pracy dr Adama Bodnara, sprawującego tę funkcję. Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, w tym przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, dążenie do zapewnienia skutecznego systemu ściągania alimentów (m.in. poprzez zorganizowanie okrągłego stołu alimentacyjnego z udziałem matek walczących o alimenty), poprawa sytuacji opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych (dorosłych i nieletnich).

Z tym większym niepokojem obserwujemy próby zdyskredytowania inicjatyw RPO i podważenia sensu funkcjonowania samego urzędu. Deklarujemy poparcie dla działań Rzecznika Praw Obywatelskich i zachęcamy do podpisywania się pod listem otwartym.

List otwarty

Reprezentujemy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, media lokalne i ruchy społeczne działające w całej Polsce na rzecz realizacji zasad demokracji, ochrony praw człowieka oraz tworzenia godnych warunków egzystencji dla ludzi i otaczającego ich świata. Pochodzimy z różnych środowisk: osób mieszkających na wsi i w miastach, wyznających różne religie i niewierzących, zdrowych, chorych, z niepełnosprawnościami, starszych i młodszych, mających różne osobiste wartości, możliwości, pochodzenie i pozycję społeczną. Łączy nas przekonanie, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją kluczową dla wolności i równości wobec prawa, które każdemu z nas gwarantuje Konstytucja.

Jesteśmy pod wrażeniem stylu działała Adama Bodnara  – który od ponad roku sprawuje funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Widzimy ogrom pracy i zaangażowania przedstawicieli i przedstawicielek biura pod jego kierownictwem oraz stałą pracę na rzecz poprawy komunikacji z obywatelami.

Szczególnie cenimy inicjatywę spotkań regionalnych, w których bierze udział Rzecznik wraz ze swoim zespołem. Podczas ostatniego roku sprawowania swojego urzędu Rzecznik odwiedził ponad 30 miejscowości i rozmawiał z mieszkańcami o ich codziennych problemach (dotyczących np. odległości między domami a liniami przesyłowymi czy farmami wiatrowymi). W ten sposób Adam Bodnar wypracowuje nowy model sprawowania urzędu, polegający na prowadzeniu stałego dialogu z obywatelami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Obserwujemy, jak Rzecznik Praw Obywatelskich angażuje się w ochronę praw osób pokrzywdzonych przez instytucje publiczne (np. poprzez wieloletnie zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym) czy wsparcie dotyczące realizacji praw socjalnych (np. zastępowanie umowy o pracę umowami cywilnymi). Rzecznik wspiera także aktywnych obywateli w realizacji ich praw – jak w sprawie 15-latka, który chciał skorzystać z przysługującego każdemu prawa do informacji publicznej, ale ze względu na wiek odmówiono mu tego prawa.

Jako obywatele i obywatelki bardzo dobrze oceniamy ten rok pracy Rzecznika Praw Obywatelskich – zwłaszcza wobec redukcji budżetu jego biura. Dlatego z dużym niepokojem obserwujemy trwające od kilku tygodni ataki na Rzecznika, a szczególnie wypowiedzi posłów i posłanek w związku z przedstawieniem w Sejmie jego sprawozdania za 2015 r.

W tej sytuacji wyrażamy solidarność z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i poparcie dla podejmowanych przez niego działań. A także nadzieję, że politycy zrezygnują z podważania jego wiarygodności oraz negowania zasadności istnienia tego urzędu.


 

Organizacje, które chciałyby się podpisać pod listem, mogą to zrobić poprzez stronę: http://naszrzecznik.pl/tresc-List-organizacji-o-RPO