Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez: Annę Czerwińską, Magdalenę Grabowską i Agnieszkę Magdalenę Grzybek, zwanymi dalej Fundatorkami, w dniu 22.08.2014 roku, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Marcinem Łaskim w Warszawie, za numerem, repertorium A …….

2. Fundacja działa na zasadach ogólnych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46 , poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach działania.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister do spraw kultury. 2

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

1. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego.

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, narodowość i rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, pochodzenie społeczne i stan majątkowy oraz promowanie idei równości szans i równego statusu.

3. Upowszechnianie wiedzy o historii kobiet i dorobku ruchu kobiecego, feminizmie, działalności organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną.

4. Promowanie wolności światopoglądowej oraz działanie na rzecz upowszechniania i przestrzegania praw człowieka w Polsce.

5. Upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki.

6. Promowanie demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych.

7. Wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu informacji i treści kulturowych, w tym upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii.

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje statutowe cele, prowadząc w kraju i za granicą zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności poprzez:

a) działalność edukacyjną, w szczególności poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń oraz tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów Fundacji;

b) organizowanie konferencji, seminariów, debat, wystaw oraz innych form wymiany i upowszechniania wiedzy;

c) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i archiwalnej;

d) działalność wydawniczą i publicystyczną z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i audiowizualnych w zakresie celów Fundacji, w tym wydawanie książek, czasopism, wydawnictw na nośnikach cyfrowych i publikacji elektronicznych;

e) wykonywanie ekspertyz i opracowań fachowych w zakresie celów Fundacji; 3

f) działalność w zakresie promocji i upowszechniania kultury: organizowanie imprez kulturalnych i przedsięwzięć w obrębie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki;

g) prowadzenie kampanii promujących oraz realizujących cele Fundacji;

h) rzecznictwo interesów grup dyskryminowanych ze względu na płeć i wiek, orientację seksualną oraz inne przesłanki;

i) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;

j) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji;

k) pozyskiwanie środków na realizację zadań Fundacji.

2. Możliwe jest dofinansowanie działań realizowanych przez Fundację przez uczestniczki/ uczestników tych działań.

3. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w pełnym zakresie wymienionych celów i sposobów realizacji celów.

4. Cele Fundacji realizowane są przez działania prowadzone w sferze zadań publicznych w zakresie:

a) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,

c) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

e) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

f) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

g) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

i) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4, w zakresie określonym w pkt 1-32.

§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem. 4

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 11.

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 12.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Fundatorki.

3. Fundatorki mogą być członkiniami Zarządu.

4. Członkini / członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13.

1. Członkinie / członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorki bądź śmierci członkini / członka Zarządu.

3. Członkini/ członek Zarządu może być odwołana przez Fundatorki lub przez Zarząd Fundacji. Odwołanie członkini/ członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga pisemnej zgody Fundatorek.

4. Odwołanie członkini/ członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały przez pozostałe członkinie/ członków Fundacji, przy czym członkini/ członek Zarządu Fundacji, której sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu.

5. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji w wyniku rezygnacji, śmierci lub pozbawienia członkostwa w Zarządzie Fundacji Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowej członkini/ członka zgodę wyrażają Fundatorki.

§ 14.

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

a) kierowania bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, w tym planów finansowych;

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

d) zarządzanie majątkiem Fundacji; 5

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

g) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

i) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

2. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

§ 15.

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członkiń/ członków.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

4. Dla ważności posiedzenia Zarządu Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członkiń/ członków.

§ 16.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnione są dwie członkinie/ dwóch członków Zarządu Fundacji.

§ 17.

1. Rada Fundacji jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez Fundatorki.

3. Fundatorki powołują Przewodniczącą/ Przewodniczącego Rady Fundacji. Osoba ta reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i im przewodniczy.

4. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 18.

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorki, bądź śmierci członkini / członka Rady. 6

3. W razie powołania członkini / członka Rady do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

4. Członkinie/ członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkiniami/ członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Żadna z osób wchodzących w skład Rady Fundacji nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkinie / członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 19.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodnicząca / Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawicielka / przedstawiciel Zarządu Fundacji.

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej / Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 20.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd Fundacji.

2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

3. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola jej stanu majątkowego.

4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji.

Rozdział IV

Majątek Fundacji 7

§ 21.

1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1 500 zł. (tysiąca pięciuset złotych) oraz wszelkie inne składniki majątkowe uzyskane przez Fundację w toku działalności w tym w szczególności:

a. nieruchomości,

b. rzeczy ruchome,

c. środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Fundacji,

d. papiery wartościowe nabyte przez Fundację,

e. wartości prawne i niematerialne.

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 22.

1. Dochodami Fundacji są:

a. dotacje i subwencje od osób prawnych, krajowych i zagranicznych,

b. darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,

c. odsetki i depozyty bankowe,

d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

e. wpływy z działalności odpłatnej.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.

§ 23.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 24.

1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników lub osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 8

albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz osoby, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział V

Zmiana statutu Fundacji

§ 25.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 26.

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Fundatorek.

2. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany statutu podejmowana jest jednomyślnie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 27.

1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

§ 28. 9

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorek.

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.

4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Fundatorek.

§ 29.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 1991 r., nr 46 , poz. 203 z późn. zm.).


 

Pobierz: STER-statut.pdf